از مهمترين وظايف و مسئوليتهاي اداره خدمات عمومي نظارت بر عملكرد شركتهاي طرف قرارداد در امور خدمات، فضاي سبز و امور حمل و نقل ( اياب و ذهاب) مي باشد. اين اداره در جهت حفظ و نگهداري و زيباسازي محوطه دانشگاه در فصول مختلف سال اقدام نموده و امور تشريفات را در برنامه هايي كه در مناسبتهاي مختلف برگزار ميگردد بر عهده دارد.

تحت نظارت وف بومی